tenerifeclub.pl

Zásady ochrany osobních údajů

Níže najdete český text a komentáře ke GDPR nařízení tykající se mimo jiné zásad používání webových stránek na doméne 'tenerifeclub.cz'. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation, zkratka GDPR) je plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

V souvislosti s užíváním platformy naše společnost zpracovává osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření statických analýz (návštěvnosti, poptávky aj.), sledování pohybu na platformě, zlepšení funkce platformy, správy platformy, shromažďování demografických informací a získávání dalších informací o využívání platformy.

Jakožto subjekt údajů máte dle GDPR především právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Máte tedy zejména právo na informace o účelu zpracování či totožnosti správce a jeho oprávněných zájmech. Dále v souladu s GDPR máte právo na přístup k osobním údajům (dle čl. 15 GDPR), právo na opravu, resp. doplnění nepřesných údajů (dle čl. 16 GDPR), právo na výmaz svých údajů (dle čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování osobních údajů (dle čl. 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (dle čl. 21 GDPR), právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (dle čl. 22 GDPR), jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů (dle čl. 77 GDPR).

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Máte právo vědět, jestli naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude naše společnost oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

PRÁVO NA OPRAVU NEPŘESNÝCH A DOPLNČNÍ NEÚPLNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud byste nabyli pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané naší společností jsou nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění. Naše společnost provede jejich opravu či případné doplnění v rámci našich technických možností bez zbytečného odkladu.

PRÁVO NA VÝMAZ
V případě, že požádáte o výmaz námi zpracovávaných osobní údaje, budou tyto vymazány v případě, že:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
odvoláte udělený souhlas a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
vznesete námitku (viz níže) a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dle čl. 18 GDPR máte, jakožto subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo v případě podání námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, a to zasláním písemné žádosti na adresu VICTORIA Holiday Club s.r.o., Brno Spielberk, Holandská 878/2, 639 00 Brno.

PRÁVO NA PĜENOSITELNOST ÚDAJŮ
V případě, že požadujete, aby Vám naše společnost poskytla Vaše osobní údaje za účelem předání třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Vaše údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu. Může se jednat jenom o údaje, které zpracováváme v automatizovaně v našich elektronických databázích. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Rovněž máte jakožto subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to z důvodu oprávněného zájmu společnosti. V případě, že naše společnost neprokáže existenci závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který musí zároveň převažovat nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, naše společnost zpracování ukončí, a to bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu VICTORIA Holiday Club s.r.o., Brno Spielberk, Holandská 878/2, 639 00 Brno.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST
Uplatněním výše uvedených práv není dotčeno vaše právo podat stížnost k dozorovému orgánu, a to zejména domníváte-li se, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně či v rozporu s právními předpisy.

KONTAKT NA DOZOROVÝ ORGÁN
adresa:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Datová schránka: qkbaa2n
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)

V rámci zkvalitnění služeb našim členům Vás zdvořile prosíme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) a to za účelem zasílání marketingových oznámení souvisejících s předmětem činnosti společnosti. Jedná se především o službu zasílání upozornění na výhodné slevy či akce, která je námi poskytovaná v rámci péče o zákazníka.
Informuji Vás, že poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a je možné jej kdykoliv odvolat a to zasláním emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo zasláním dopisu na adresu VICTORIA Holiday Club s.r.o., Brno Spielberk, Holandská 878/2, 639 00 Brno. Rovněž se na Vás vztahují všechna práva dle části Práva v souvislosti s ochrannou osobních údajů, s výjimkou práva vznést námitku, které je v rozporu s právem odvolání souhlasu.
Tímto uděluji souhlas společnosti GESTILAND 2000 S.L. ,Calle Minerva No 2., 386 30 Costa del Silencio, Arona SC de Tenerife Spain, CIF: B-38584785 zastoupené společností VICTORIA Holiday Club s.r.o., IČ: 06961151, DIČ: 06961151, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „Správce“), aby ve smyslu GDPR zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení;
- datum narození;
- adresa;
- e-mail;
- telefonní číslo;
a to za účelem zasílání marketingových oznámení souvisejících s předmětem činnosti společnosti správcem a/nebo zajišťovaných/zprostředkovávaných správcem (via sms/e-mail). Souhlasím, aby správce poskytl údaje za účelem zpracování jinému zpracovateli. Jedná se především o službu zasílání upozornění na výhodné slevy či akce, která je poskytovaná v rámci péče o zákazníka.

Poskytovatel si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit nebo doplnit.
Na ochraně Vašich osobních údajů nám velmi záleží. Máte-li jakékoli dotazy ohledně ochrany osobních údajů nebo chcete zjistit více informací, kontaktujte přímo nás prostřednictvím dotazu.